21.05.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "PRODOR“ AD NOVI SAD – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 1.920 akcija nominalne vrednosti 700,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSPRODE68328 izdavaoca „PRODOR“ AD NOVI SAD – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI (MB:08110042), usled završenog postupka prinudne likvidacije.