Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: A.D. VALJAONICA BAKRA
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07606273
ISIN: RSVBSEE87204
Naziv: EAST POINT METALS LTD
JMB: HE 249213
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 04. 02. 2020.
Datum zatvaranja: 24. 02. 2020.


Naziv izdavaoca: VATROSERVIS A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08175748
ISIN: RSVSRSE59605
Naziv: RULJ ALEKSANDRA
JMB: 2812979805014
Depozitar HoV: TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD
Datum otvaranja: 04. 02. 2020.
Datum zatvaranja: 24. 02. 2020.