12.01.2018.

Обавештење о испису акција издаваоца "Први мај" а.д. Рашка-у стечају

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 47.291 акција номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSPMRAE55374 издаваоца „Први мај“ а.д. Рашка - у стечају (МБ:07597053), услед закљученог стечајног поступка.

Jaвнe нaбaвкe