10.07.2019.

Пoнудa зa прoдajу (oтуђeњe) сoпствeних прeфeрeнциjaлних aкциja издaвaoцa НИШ-EКСПРEС a.д. Ниш

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТУЂЕЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈАНа основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Одлуке Скупштине акционара издаваоца «НИШ-ЕКСПРЕС» а.д. Ниш од 28.06.2018. године, Одлуке Надзорног одбора издаваоца «НИШ-ЕКСПРЕС» а.д. Ниш од 04.07.2019. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Prudence Cаpitаl» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «НИШ-ЕКСПРЕС» а.д. Ниш, даје понуду за отуђење сопствених преференцијалних акција.

Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih preferencijalnih akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš.pdf
Jaвнe нaбaвкe