Стaтистички прeглeди

14.02.2020.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa ПЛAНИНКA a.д. Куршумлиja

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца «ПЛAНИНКA» а.д. Куршумлија од 07.02.2020. године, као и на основу поднетог захтева члана «Еуро Финекс брокер» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «ПЛAНИНКA» а.д. Куршумлија, даје понуду за стицање сопствених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PLANINKA a.d. Kuršumlija.pdf
Jaвнe нaбaвкe