17.06.2019.

Обавештење о испису акција издаваоца АГРОВОЈВОДИНА-РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊE О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 22.840 обичних акција, номиналне вредности 3.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSRZDLE30893 и 1.112 приоритетних акција, номиналне вредности 3.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: EPNXNR, RSRZDLE87117 издаваоца АГРОВОЈВОДИНА-РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ АД НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ (МБ: 08033951), услед закљученог стечајног поступка.