03.01.2020.

Обавештење о испису акција издаваоца „VICTORIAOIL“ АД ШИД

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 686.278 обичних акцијa номиналне вредности 1000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSMLSIE49443 издаваоца „VICTORIAOIL“ АД ШИД (МБ: 08140391), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.