14.05.2019.

Обавештење о испису акција издаваоца "ITM MONET INVEST" АД БЕОГРАД – У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 21.959 акција номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVTFR, RSITMNE18251 издаваоца „ITM MONET INVEST“ АД БЕОГРАД – У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ (МБ:17336967), услед завршеног поступка принудне ликвидације.