06.12.2018.

Обавештење о испису акција издаваоца ВП ЋУПРИЈА, ЋУПРИЈА

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 38.925 акцијa номиналне вредности 1.820,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSVPCUE42282, издаваоца ВП ЋУПРИЈА, ЋУПРИЈА (МБ: 07166591), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.