06.12.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca VP ĆUPRIJA, ĆUPRIJA

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 38.925 akcija nominalne vrednosti 1.820,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSVPCUE42282, izdavaoca VP ĆUPRIJA, ĆUPRIJA (MB: 07166591), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.