06.08.2018.

Обавештење о испису акција издаваоца ТЕХНОПЛУС Београд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 1.021 акција номиналне вредности 100,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSTHPLE66879, издаваоца „ТЕХНОПЛУС“ БЕОГРАД (МБ: 17151932), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.