14.10.2020.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa КОМПАНИЈА ГРAДИTEЉ a.д. Кикиндa

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈАУ складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца «КОМПАНИЈА ГРAДИTEЉ» а.д. Кикинда од 09.09.2020. године, на основу Одлуке Oдбора директора издаваоца «КОМПАНИЈА ГРAДИTEЉ» а.д. Кикинда од 09.09.2020. године, као и на основу поднетог захтева члана «Convest» а.д. Нови Сад, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «КОМПАНИЈА ГРAДИTEЉ» а.д. Кикинда, даје понуду за стицање сопствених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca KOMPANIJA GRADITELJ a.d. Kikinda.pdf