14.03.2019.

Обавештење о испису акција издаваоца "INOS-SINMA" а.д. Севојно - у стечају

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио 296.097 акција номиналне вредности 100,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSINOSE57075 издаваоца „INOS-SINMA“ а.д. Севојно – у стечају (МБ:07157703), услед закљученог стечајног поступка.