14.03.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "INOS-SINMA" a.d. Sevojno - u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio 296.097 akcija nominalne vrednosti 100,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSINOSE57075 izdavaoca „INOS-SINMA“ a.d. Sevojno – u stečaju (MB:07157703), usled zaključenog stečajnog postupka.