18.07.2019.

Обавештење о поништењу сопствених акција СТУП "ВРШАЦ" а.д. Вршац

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио поништење 2.985 акцијa издаваоца СТУП „ВРШАЦ“ а.д. Вршац (МБ: 08009961), без номиналне вредности, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSSTUPE80332, у поседу издаваоца, а на основу документације која је достављена од стране члана Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности.