14.05.2019.

Обавештење о испису акција издаваоца АД ТАМИШ ЈАША ТОМИЋ - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊE О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 14,538 акцијa, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSTMISE20264 издаваоца АД ТАМИШ ЈАША ТОМИЋ - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ (МБ: 08111316), услед завршеног поступка принуднe ликвидацијe.