10.08.2020.

Обавештење о одлагању Скупштине акционара издаваоца БЕТОЊЕРКА АД СОМБОР

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Intercity broker“а.д. Београд

Poziv za akconare sa 12.08 na 17.08.pdf