18.11.2020.

Oбавештење о намери исплате ликвидационог остатка издаваоца KOPEX MIN FITIP AД НИШ У ЛИКВИДAЦИJИ

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Комерцијална банка“ а.д. Београд

Obaveštenje o nameri isplate likvidacionog ostatka - KOPEX MIN-FITIP AD NIŠ-U LIKVIDACIJI.pdf