29.07.2020.

Обавештење о испису акција издаваоца ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА АД УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИОбавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 4.694.000 aкција номиналне вредности 1,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSZGRUE43130 издаваоца ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА АД УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ (МБ:17123246), услед закљученог стечајног поступка.