08.11.2019.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca FUTURA PLUS a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-3417/7-19 od 07.11.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Momentum Securities» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «MOJ KIOSK GROUP» d.o.o. Beograd, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «FUTURA PLUS» a.d. Beograd.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca FUTURA PLUS a.d. Beograd.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca FUTURA PLUS a.d. Beograd.pdf