10.08.2018.

Обавештење о испису акција издаваоца "СРБОЛЕК" а.д. Београд-у стечају

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 955.074 акција номиналне вредности 420,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSSRBLE99657 издаваоца „СРБОЛЕК“ а.д. Београд - у стечају (МБ:07063563), услед закљученог стечајног поступка.