10.08.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "SRBOLEK" a.d. Beograd-u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 955.074 akcija nominalne vrednosti 420,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSSRBLE99657 izdavaoca „SRBOLEK“ a.d. Beograd - u stečaju (MB:07063563), usled zaključenog stečajnog postupka.