Стaтистички прeглeди

16.08.2019.

Измeнa пoнудe зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa MИЛAН БЛAГOJEВИЋ a.д. Смeдeрeвo

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу објављивања измене понуде за преузимање акција бр. 1/2-102-2250/18-19 од 16.08.2019. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Tesla Capital» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац «INVEJ» а.д. Београд-Земун, даје измену понуде за преузимање акција издаваоца «МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ» а.д. Смедерево.

Izmena ponude za preuzimanje akcija izdavaoca MILAN BLAGOJEVIĆ a.d. Smederevo.pdf
Skraćeni tekst izmene ponude za preuzimanje akcija izdavaoca MILAN BLAGOJEVIĆ a.d. Smederevo.pdf