20.06.2019.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca CENTROPROJEKT-AIK a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «CENTROPROJEKT-AIK» a.d. Beograd od 28.12.2018. godine, na osnovu Odluke Nadzornog odbora izdavaoca «CENTROPROJEKT-AIK» a.d. Beograd od 19.06.2019. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Jorgić broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «CENTROPROJEKT-AIK» a.d. Beograd, daje ponudu za sticanje sopsvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca CENTROPROJEKT-AIK a.d. Beograd.pdf