11.06.2019.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa EЛEКTРOMOНT a.д. Нoви Сaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «Tandem Financial» а.д. Нови Сад, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je «AMI COMPANI» д.о.о. Ветерник, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца «ЕЛЕКТРОМОНТ» а.д. Нови Сад.

Prinudni otkup akcija izdavaoca ELEKTROMONT a.d. Novi Sad.pdf