11.06.2019.

Обавештење о испису акција издаваоца "ПРВИ МАЈ" Чачак

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 33.324 акцијa номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RS1MAJE56761 издаваоца „ПРВИ МАЈ“ Чачак (МБ: 07326939), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.