11.06.2019.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "PRVI MAJ" Čačak

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 33.324 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RS1MAJE56761 izdavaoca „PRVI MAJ“ Čačak (MB: 07326939), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.