ISIN RSINSAE62306 CFI kod ESVUFR Tiker INSAAK2308
FISN INSA ZE/SH VTG FPD RSD1015.46
Valuta RSD Ukupno emitovano 298067
Nominalna vrednost jedne hartije 1,015.46 Ukupna nominalna vrednost 302,675,115.82
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)