ISIN RSKOSGE11965 CFI kod ESVTFR Tiker KOSGAK1965
FISN KOSOVOPR.GEOTEH/SH VTG FPD RSTD
Valuta RSD Ukupno emitovano 12940
Nominalna vrednost jedne hartije 100.00 Ukupna nominalna vrednost 1,294,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Postoji ograničenje na raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)