ISIN RSDUNVE59461 CFI kod ESVUFR Tiker DUNVAS9463
FISN DUNAV GROCKA/SH VTG FPD RSD450
Valuta RSD Ukupno emitovano 859547
Nominalna vrednost jedne hartije 450.00 Ukupna nominalna vrednost 386,796,150.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)