ISIN RSJUAGE70612 CFI kod ESVUFR Tiker JUAGAS0614
FISN JUGOAGENT GROUP/SH VTG FPD RSD1200
Valuta RSD Ukupno emitovano 77853
Nominalna vrednost jedne hartije 1,200.00 Ukupna nominalna vrednost 93,423,600.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)