ISIN RSKSMRE84096 CFI kod ESVUFR Tiker KSMRAK4096
FISN KOSMAJ-MERMER/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 179910
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 89,955,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)