ISIN RSRGBGE10444 CFI kod ESVUFR Tiker RGBGAK0444
FISN RIBGZ BG/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 555770
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 555,770,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)