ISIN RSHIDRE07119 CFI kod ESVUFR Tiker HIDRAK7111
FISN HIDROTEHN-ENERG/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 382624
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 382,624,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)