ISIN RSCRTRE29491 CFI kod ESVTFR Tiker CRTRAK9491
FISN CRNA TRAVA/SH VTG FPD RSTD RSD1150
Valuta RSD Ukupno emitovano 9423
Nominalna vrednost jedne hartije 1,150.00 Ukupna nominalna vrednost 10,836,450.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Postoji ograničenje na raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)