ISIN RSKOSAE30786 CFI kod ESVUFR Tiker KOSAAS0788
FISN KOSANICA/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 42357
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 42,357,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)