ISIN RSELEKE38514 CFI kod ESVUFR Tiker ELEKAK8516
FISN ELEKTROPORCELAN/SH VTG FPD RSD5540
Valuta RSD Ukupno emitovano 133098
Nominalna vrednost jedne hartije 5,540.00 Ukupna nominalna vrednost 737,362,920.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)