ISIN RSVAPIE52439 CFI kod ESVUFR Tiker VAPIAK2439
FISN VALJEV.PIVARA/SH VTG FPD NPV
Valuta RSD Ukupno emitovano 1559943
Nominalna vrednost jedne hartije Bez nominalne vrednosti Ukupna nominalna vrednost Bez nominalne vrednosti
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)