ISIN RSDRAGE52122 CFI kod ESVUFR Tiker DRAGAK2122
FISN DRAČA GUČA/SH VTG FPD RSD600
Valuta RSD Ukupno emitovano 70695
Nominalna vrednost jedne hartije 600.00 Ukupna nominalna vrednost 42,417,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)