ISIN RSPIKDE48137 CFI kod ESVUFR Tiker PIKDAK8139
FISN FARMAKOM 7 JUL/SH VTG FPD RSD3000
Valuta RSD Ukupno emitovano 82594
Nominalna vrednost jedne hartije 3,000.00 Ukupna nominalna vrednost 247,782,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)