ISIN RSAPTGE99727 CFI kod ESVUFR Tiker APTGAK9729
FISN AP GM/SH VTG FPD RSD830
Valuta RSD Ukupno emitovano 145501
Nominalna vrednost jedne hartije 830.00 Ukupna nominalna vrednost 120,765,830.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)