ISIN RSJMSEE28564 CFI kod ESVUFR Tiker JMSEAS8566
FISN JEDINSTVO MGR/SH VTG FPD RSD420
Valuta RSD Ukupno emitovano 361699
Nominalna vrednost jedne hartije 420.00 Ukupna nominalna vrednost 151,913,580.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)