ISIN RSBLBLE32632 CFI kod ESVUFR Tiker BLBLAS2634
FISN BLAČANKA BC/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 23646
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 23,646,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)