ISIN RSKRPLE72016 CFI kod ESVUFR Tiker KRPLAK2016
FISN KRUŠIK-PLASTIKA/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 899435
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 899,435,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)