ISIN RSNARSE38976 CFI kod ESVUFR Tiker NARSAK8978
FISN NARAS GROUP SUR/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 23080
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 11,540,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)