ISIN RSTOKOE29399 CFI kod ESVUFR Tiker TOKOAK9399
FISN TOMA KOSTIĆ LE/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 170380
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 85,190,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)