ISIN RSDINNE11951 CFI kod ESVUFR Tiker DINNAK1953
FISN PHILIP MORRIS/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 6510054
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 6,510,054,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)

ISIN RSDINNE53565 CFI kod EPNNPR Tiker DINNAK3567
FISN PHILIP MORRIS/0.01 PFD
Valuta RSD Ukupno emitovano 510477
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 510,477,000.00
Opis CFI Preferencijalne akcije, Akcija bez prava glasa (akcionar nema pravo glasa), Na neodređeno vreme (akcija nema fiksni rok dospeća), Učešće u prihodu (imalac ove akcije, pored toga što prvi prima dividende po unapred utvrđenoj stopi, učestvuje zajedno sa imaocima običnih akcija u dalјoj raspodeli dividendi i raspodeli kapitala), Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)

ISIN RSDINNE87514 CFI kod EPNNPR Tiker DINNAK7516
FISN PHILIP MORRIS/0.02 PFD
Valuta RSD Ukupno emitovano 1131734
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 1,131,734,000.00
Opis CFI Preferencijalne akcije, Akcija bez prava glasa (akcionar nema pravo glasa), Na neodređeno vreme (akcija nema fiksni rok dospeća), Učešće u prihodu (imalac ove akcije, pored toga što prvi prima dividende po unapred utvrđenoj stopi, učestvuje zajedno sa imaocima običnih akcija u dalјoj raspodeli dividendi i raspodeli kapitala), Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)

ISIN RSDINNE78828 CFI kod EPNNAR Tiker DINNAK8820
FISN PHILIP MORRIS/VARI PFD
Valuta RSD Ukupno emitovano 3308768
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 3,308,768,000.00
Opis CFI Preferencijalne akcije, Akcija bez prava glasa (akcionar nema pravo glasa), Na neodređeno vreme (akcija nema fiksni rok dospeća), Prihod po uskladivoj/promenlјivoj stopi (stopa dividende se utvrđuje periodično, obično na osnovu određene stope prinosa)
, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)