ISIN RSMNVGE55063 CFI kod ESVUFR Tiker MNVGAK5063
FISN MIN VAGONKA NI/SH VTG FPD RSD600
Valuta RSD Ukupno emitovano 232928
Nominalna vrednost jedne hartije 600.00 Ukupna nominalna vrednost 139,756,800.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)