ISIN RSNATRE45375 CFI kod ESVUFR Tiker NATRAK5375
FISN PPT-NAMENSKA/SH VTG FPD RSD100
Valuta RSD Ukupno emitovano 386171
Nominalna vrednost jedne hartije 100.00 Ukupna nominalna vrednost 38,617,100.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)