ISIN RSRSPAE25358 CFI kod ESVUFR Tiker RSPAAK5358
FISN RS PARTNERS-PES/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 129773
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 129,773,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)